Gourmet

Trip to Yamagata| Gourmet of Nagai-shi

Sun of long Horse meat

August 29 is "Sun of long Horse meat" strategy! In Nagai-shi in other areas.

[Nagai-shi]

Horse meat ramen

Exquisiteness that Chinese noodles which appeared of Horse meat are low-calorie, and wears well plainly.

[Nagai-shi]

Ramen 2-dan

[Nagai-shi]

The next dream

[Nagai-shi]

hitaburuchinkan

[Nagai-shi]

Momoka tower Branch

[Nagai-shi]

Tea dream

[Nagai-shi]

The new arrival eaves

[Nagai-shi]

Homemade noodles KEN

[Nagai-shi]

Restaurant ichizen

[Nagai-shi]

Light meal cafe baron

[Nagai-shi]
Search of Gourmet

Total:211,047,933 Today:66,359 Yesterday:71,466